Unesi riječ

Domaći

afterdinner (engl.) odmaranje odmah nakon ručka  
aftershave čit. afteršeiv(engl.) kolonjska voda, losion koji se upotrebljava nakon brijanja; aftershave lotiončit. afteršeivloušn (engl.) usp. losion  
aftezan (grč. aftha, lat.aphthosus) mjehurast; med. koji ima afte na sluznici usne špljine  
aftong (grč. a, fthongoszvuk, glas, ton) gram. mukli suglasnik  
afuzija (lat. affunderedoliti) dolijevanje  
agalaktija (grč. a bez, galamlijeko) med. bezmliječnostdojke, oskudica u mlijeku kod majke  
agalma (grč. agalma) lik,kip, slika, ukras, osobito u hramu  
agame (grč. a bez, gamosbrak) mn. bot.biljke gimnospore čije se stanice razmnožavaju samostalno, bez utjecaja drugih oplodnihstanica  
Agamemnon mit. sin Atrejev,unuk Pelopov,praunuk Tantalov, brat Menelajev, kralj u Mikeni (Argu), vrhovni zapovjednikhelenske vojske u Trojanskomratu; ubila ga je žena Klitemestra i njezinljubavnik Egist; osvećen od sinaOresta  
agamija (grč. a bez, gamein ženiti se) bezbračnost; bot. bespolnost cvjetova, kriptogamija; zool. partenogenetsko razmnožavanje  
agamist (grč. agameo bezžene sam) neženja,momak, samac  
agamogonija (grč. a bez, gamos brak, gone rađanje) biol. rađanje bez oplođivanja, tj. putem diobe (način razmnožavanjakod praživotinja); supr. gamogonija  
agape (grč. agape ljubav)Božja ljubav, božanska ljubav; kršćanska ljubav; mn. večere ljubavi kod prvih kršćana kao znak općeg bratstva i ljubavi  
agaragar vrsta algi u kineskimi japanskim morima; pomiješanas vodom daje bezbojnu hladetinastu masu koja se upotrebljava u kuharstvu, u apreturi (kao sredstvo za lijepljenje) i ubakteriologiji (kao hranjiva podlogaza uzgoj bakterija)  
Agareni (hebr.) mn. naziv zaTurke i muslimaneu starim spomenicima, po imenu arapskog plemena koje je, prema Starom zavjetu, živjelou doba židovskihkraljeva u Arabiji i napadalo susjedna židovska plemena  

1 41 42 43 44 45 262