... Rječnik | agitata res | (lat.) stvar o kojojse često ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

agitata res (lat.) stvar o kojojse često govoriili raspravlja, koja je često na dnevnom redu; svršena stvar, riješena stvar  
agitato čit. adžitato (tal.)muz. uzburkano, dirljivo  
agitator (lat.) čovjek kojise revno zauzima i radi zaneku osobu, stranku ili ideju, ili protivneke osobe, stranke ili ideje;buntovnik; podbadač, smutljivac  
agitirati (lat. agitarepoticati) revno raditi za neku osobu, stvar, ili protiv neke osobe, stvari, osobito u političkom smislu; poticati, buniti; farm. miješati, mućkati  
Agitprop kratica za Odjelagitacije i propagande  
Aglaja (grč. aglaos sjajan)sjajna, blistava; jedna od triju Gracija; božica ljupkosti  
Aglaura mit. kći atenskogakralja Kekropa  
aglobulija (grč. a bez, lat.globulus kuglica)med. nedovoljnost krvnih zrnaca  
aglomeracija (lat. agglomeratio) skupljanje,gomilanje, nagomilavanje  
aglomerat (lat. agglomeratum)tijelo nastalonagomilavanjem više raznih sastavnih dijelova; min. slijepljen kamen  
aglomerirati (lat. agglomerare) gomilati, nagomila(va)ti, skupljati  
aglosija (grč. a bez, glossajezik) med. nijemost, mutavost; aglosostomija  
aglosostomija (grč. aglossos nijem,stomausta) med. v. aglosija  
aglucija (lat. aglutio) med. nemogućnost gutanja; agluticija  
aglutinacija (lat. agglutinatio)nagomilavanje,skupljanje; fil. najniži stupanjaperceptivnog spajanja predodžaba pri čemu,doduše, nastaje nova zbirnapredodžba, ali njezini sastavnidijelovi ipak ostaju samostalne predodžbe; med. svojstvo imunog krvnog seruma da skuplja  

1 46 47 48 49 50 262