... Rječnik | a | (fr. a) za, po (npr. a 5 kuna)... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

a (fr. a) za, po (npr. a 5 kuna)  
A = A u logici: zakon(načelo) identiteta po kojem se jedan pojam mora tijekom jedne misaone cjeline upotrebljavati u istom značenju; usp. principium identitatis  
a glaz. kratica za alt  
a kratica za ar  
a (grč. prefiks a) tzv.alfa steretikon, lat. alpha privativum = niječno alfa (ili a); u složenicama označava lišenostčega, nedostajanje čega, ponekad i suprotnost onome s čim je složeno, aprevodi se sa: bez, ne, npr. amorfan bezobličan, apetalan bezlisni,am  
a bas čit. a ba! (fr.) dolje!  
a battuta (tal.) glaz. premaudaru takta,po tempu  
a beneplacito čit. a beneplaćito(tal.) glaz. po volji  
a capella čit. a kapela (tal.)glaz. zborno pjevanje bez pratnje instrumenata  
a capriccio čit. a kapričo (tal.)glaz. samovoljno,po svojoj volji  
a dato (lat.) od danapisanja, od danas, od sada  
a di (tal.) trg. istog dana(platiti mjenicu), tj. po viđenju; usp. a vista  
a dirittura (tal.) trg. pravimputem, neposredno,najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu  
a due (tal.) udvoje; usp. atre; a due cordi čit. a due kordi (tal.) na dvije žice; a due vod čit.a due voči (tal.) u dva glasa, dvoglasno  
A horse, a horse! My kingdomfor a horse! (engl.) Konja, konja! Kraljevstvo za konja! (glasovita rečenica iz Shakespeareove drameKralj RichardIII.)  

1 2 3 4 5 262