... Rječnik | kvarat | (lat. quartarius)èetvrti dio,... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

kvarat (lat. quartarius)èetvrti dio, èetvrtina neke mjere; usp. kvart  
KVARC V. v KREMEN  
kvarcanje (njem. Quarz) med.zraèenje ultraljubièastimzrakama pomoæu kvarcne svjetiljke radi zaštite i sprjeèavanja širenja nekih bolesti  
kvarcit (lat. Quarz) geol.obièan kvare, stijena od kvarca  
kvarclampa med. "kremenasvjetiljka", svjetiljka kod koje elektrièna struja prolazi kroz živinu paru, ima veoma jaku svjetlost i zraèi ultraljubièaste zrake; staklo u ovoj svjetiljci je od kvarca  
kvare (njem. Quarz, podrijetlo tamno) min. bjelutak, kremen, vrsta kamena velike tvrdoæe, u vodi i kiselinama gotovo neotopiv, po kemijskom sastavusilicijeva kiselina bez vode; na 1780 °Cpostaje tekuæ i tada se od njegaizraðuju predmeti za kemijske, fizièke i m  
kvargl (njem. Quargel) vrstakravljeg sirakiselkasta okusa  
kvari V. v kvazari  
kvart (lat. quartum)èetvrt, èetvrtina; tisk.format papira u velièini èetvrtine jednogarka; mjera za tekuæine i žito u nekim zemljama; gradska èetvrt; in quarto èit. in kvarto (lat.) u kvartu, tj. u velièini 1/4 arka (knjiga)  
kvarta (lat. quarta) èetvrtirazred neke škole; glaz. èetvrti ton po redu poèevši od osnovnog tona, kvarta izvrši 4/ 3 puta toliko titraja u sekundi koliko izvrši osnovni ton; treæa žica na violini; u maèevanju: èetvrti naèin zadavanjaudarca; u igri karata: 4 kar  
kvartacija (lat. quartatio)odvajanje zlata od srebrapomoæu salitrene kiseline ako je omjerizmeðu obje kovine 1 : 3; usp.kvartirati 2.  
kvartal (lat. quartale) èetvrtina godine, tromjeseèje, tromjeseèni prihod ili rashod; kvartalni èasopis tromjeseènik, èasopis koji izlazisvaka tri mjeseca  
kvartana (lat. quartana se.febris groznica) groznicakoja dolazi svaka 4 dana  
kvartar (lat. quartarius)geol. najmlaði slojevi Zemljine kore (diluvij i aluvij) s prvim ljudskim tragovima  
KVARTAR posljednjerazdoblje geološke prošlosti Zemlje,mlađi razdio kenozoika, koje traje oko l ,6 milijuna godina. Dijeli sena pleistocen (diluvij) i holocen (aluvij). Najznačajnija pojava kvartara je čovjek.  

1 2