... Rječnik | A ili A. J | . fiz. znak zaangstrem, tj. An... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

A ili A. J . fiz. znak zaangstrem, tj. Angstremovajedinica (jedna desetmilijuntina milimetrakao jedinica dužine svjetlosnog vala;naziv prema švedskom fizičaru i astronomu A. J. Angströmu, 19. st.)  
a konto (tal. a conto) trg.na ime, na račun, u ime predujma, unaprijed; akonto  
a la (fr.) kao, poput(čega), po, po ugledu na nešto  
a la mode čit. ala mod(fr.) po modi; po najnovijem ukusu  
a la bonne heure čit. a la boner (fr.) u dobar trenutak  
a la guerre comme ala guerre čit. a la ger kom a la ger (fr.) u ratu kao u ratu; rat je rat;pren. treba se prilagoditi prilikama  
a limine (lat. a limine spraga) odmah, smjesta, odlučno (npr. odbiti neki prijedlog, ponudu, savjet i si.)  
a manco čit. a manko (tal.)trg. traženje predujma, predujam, potraživanje; gubitak, manjak, dug  
a piacere čit. a pjačere (tal.)glaz. po volji,prema nahođenju, kako vam drago  
a poco a poco čit. a poko a poko (tal.) glaz. malo po malo, postupno  
a posteriori (lat. a posteriori)fil. zavisan(ili: zavisno) od iskustva, na osnovi iskustva; suprotno: a priori  
a prima aetate Čit. a prima etate(lat.) od najranije mladosti,od malih nogu  
a prima vista (tal.) trg. v. prima vista  
a priori (lat. a priori) fil. nezavisan od iskustva, nezavisno od iskustva (suprotno: aposteriori) te, prema tome, označava logičku prethodnost značenja, a ne vremensku prethodnost (psihološku); u običnom životu: unaprijed  
a propos čit. a propo (fr.) što se tiče, u vezi s tim; tim povodom, povodom toga  

1 2 3 4 5 262