... Rječnik | a punta d'arco | čit. a punta darko(tal.) glaz... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

a punta d'arco čit. a punta darko(tal.) glaz.vrhom gudala  
a quadro čit. a kvadro (tal.)glaz. u četiriglasa, četvoroglasno  
a rivederci čit. a rivederči(tal.) do viđenja  
a salvo (tal.) trg. dobro očuvano, neoštećeno (na teretnim listovima)  
a tempera (tal.) slikati vodenombojom,po starotalijanskom načinu  
a tempo (tal.) glaz. u pravitrenutak, točno po taktu  
a uso čit. a uzo (tal.)trg. po običaju, plaćanje mjenice u uobičajenom, redovitom roku  
a verbis ad verbera (lat.) od riječi na batine (prijeći)  
a vista (tal. a vista) trg. po viđenju (na mjenicama)  
a voce sola čit. a voče sola (tal.) glaz. samo za jedan glas  
a vue čit. a vi (fr.) trg. v. a vista  
A, a prvo slovo hrvatske latinice  
a. kratica na mjenicama = akceptirana  
a. a. Chr. kratica za anno anteChristum  
a. Ch. n. kratica za anteChristum natum  

1 2 3 4 5 262