... Rječnik | a.a. | kratica za ad acta (lat.) | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

a.a. kratica za ad acta (lat.)  
a.d. kratica za a dato(lat.)  
A.D. kratica za annoDomini (lat.)  
aa ili AA kratica za anapartes aequales čit. ana partes ekvales (grč.lat.) na jednake dijelove (uputa koju liječniknareceptu daje ljekarniku, tj. uputa da se pri izradbi neki sastojci moraju uzeti u potpunojednakim količinama)  
AAL kratica za AmericanAir Lines čit. ameriken erlajnz (engl.) američki aerotransport  
ab (hebr.) jedanaesti mjesec židovske građanske i peti crkvene godine(srpanjkolovoz)  
ab (lat.) od; prefikskoji daje riječima niječno značenje, npr. abdikacija odreknuče  
ab antiquo čit. ab antikvo(lat.) od starine, od davnine  
ab equis ad asinos čit. ab ekvis ad azinos (lat.) odkonja na magarce, tj. pasti s višega položaja na niži  
ab eterno (lat.) oduvijek, od pamtivijeka  
ab hine čit. ab hink (lat.)prav. otada, počevši od toga dana, od toga vremena  
ab hodierno (lat.) od danas, oddanašnjegdana  
ab immemorabili (lat.) od pamtivijeka, oduvijek  
ab imo pectore čit ab imo pektore(lat.) iz najdubljih grudi,tj. iz dubine duše, iz dna srca (govoriti,mrziti itd.)  
ab incunabulis čit. ab inkunabulis (lat.) od kolijevke,od ranog djetinjstva, od malih nogu, odmalena  

1 2 3 4 5 262