... Rječnik | agrafa | (fr. agraffe) 2.kopča, spona ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

agrafa (fr. agraffe) 2.kopča, spona (kao nakit)  
agrafa (grč. agrafosnenapisan) 1. mn. teol. pojedine rečenice koje se navode kao Isusove riječi kojih nema u kanonskimEvanđeljima, ali ih navode drugi apostoli i crkveni oci (npr. Djela apostolska 20,35)  
agrafija (grč. a bez, grafopišem) med. gubljenje sposobnosti pisanja, bolest koja se javlja zbognekih bolesti mozga  
Agram (njem., navodno odam Graben najarku, na nasipu) staro njemačko ime za Zagreb  
agramatist (grč. agrammatos)onaj koji ne zna pisati, nepismenjak  
agrar (grč. agros, lat.ager njiva, polje) opći izraz za pojmove koji obuhvaćaju poljoprivredu, zemlju, zemljišne odnose, zemljišnereforme, zakone i dr.; pasti pod agrar biti obuhvaćen odredbama zakona o agrarnojreformi  
agrarac (lat. agrarius)zemljoradnik; pristaša zemljoradničke politike  
agrarizam (grč. agros, lat. agernjiva, polje)ekonomskopolitički pokret čiji je cilj unapređenje i zaštita poljoprivrede i poljoprivrednika oddrugih grana proizvodnje (industrije i dr.)  
agrarni (lat. agrarius) koji se tiče zemlje, zemljoradnički, poljoprivredni; agrarna reforma reformakoja se odnosi na zemljoposjed;ponovna raspodjela zemlje  
agravacija (lat. aggravareotežati) otežavanje, otezanje, pogoršanje; povećanje, pooštrenje, npr. kazne  
agreaža (fr. agréage) trg.nagrada posredniku; kurtaža  
agregacija (lat. aggregatio) nagomilavanje, nakupljanje, zbijanje; pridruživanje, primanje u neko društvo; izvanredna profesura  
agregat (lat. aggregatumskupina) min. masa koja jenastala putem sjedinjavanja višeistovrsnih stvari, masa koja sadrži u sebi različne sastavne dijelove; mat. zbroj, iznos; meh. dinamostroj i motor, generator i motor  
agregatno stanje fiz. stanje u kojem se neko tijelojavlja, način spajanja i zbijanja dijelova po kojem se tijela dijele na čvrsta,tekuća i plinovita  
agregirati (lat. ad pri, grexstado, agregare) primiti u neko društvo, pridružiti; gomilati, nagomilati, zbiti, spojiti u jedno tijelo  

1 46 47 48 49 50 262