... Rječnik | ajnleger | (njem. einlegen staviti)tisk. ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ajnleger (njem. einlegen staviti)tisk. radnikkoji stavlja arke u tiskarski stroj; dio tiskarskog stroja koji služi za stavljanje papirau stroj  
ajnpren (njem. Einbrenn)zaprška, zafrig; ajnprenjuha prežgana juha  
ajnštajnij kemijski elementotkriven 1952.nakon eksplozije hidrogenske bombe; kasnije proizveden u ciklotronu i nuklearnimreaktorima; tablični mu je broj 99, znak E i Es (naziv prema A. Einsteinu)  
ajntopfgeriht (njem. ein jedan, Topflonac,Gericht jelo) u nacističkoj Njemačkoj: propis koji utvrđuje da se nekoliko dana u tjednumora u domaćinstvima irestoranima kuhati samo jedno jelo (ili:više jela u jednom loncu); postignutaušteda davala se za ratne potrebe;ajntop  
ajnjeriger (njem. ein jedan,Jahr godina)točnije: EinjährigFreiwilliger jednogodišnji dobrovoljac (austrougarski vojniobveznik na tzv. đačkom roku)  
ajskafe (njem. Eis led,Kaffee kava) ledena kava  
Aka Larencija (lat. Acca Larentia)u starorimskoj mitologiji:žena pastira Faustula s kojim je odgojila Romula i Rema (njih je, prema legendi, odgojila vučica)  
akacija (grč. akakia) bot.omanje trnovito drvo koje pretežito raste u Africi i Australiji; upotrebljava se u farmaciji kao sredstvo za ublažavanjenadraženosti sluznice; kod slobodnih zidara:simbol čednosti i nevinosti (po tomešto grč. riječ akakia znači nevinost)  
akademija (grč. akademia od osobnog imena Akademos; ovaj čovjek bio je vlasnik vrta o kojem je riječ pod 1.) 1.vrt u blizini Atene gdje je Platon poučavaou svojoj filozofiji; 2. Platonovaškola, Platonova filozofija; 3. visokaškola za znanost ili umjetnost; 4.udruže  
akademik (grč. akademikos)polaznik nekevisoke škole za znanost ili umjetnost; član udruženja za unapređenje znanosti iumjetnosti  
akademizam (grč. akademia) ulikovnimumjetnostima: smjer kod kojega je težište u strogom pridržavanju tradicionalnih(antičkih) umjetničkih oblika i pravila, bez unošenja samostalnih osobnihosjećaja i shvaćanja; dakle, osnovna mu je karakteristika oponašanje antičkihu  
akademski (grč. akademikos)koji pripadavisokoj, velikoj školi (sveučilištu, koji se tiče ove; koji pripada akademiji 4., koji se tiče akademije 4.; obrazovan na visokoj školi, školski; pren. usiljen, krut; akademska rasprava strogoznanstvena rasprava; akademski gra  
akairologija (grč. akairos nezgodan, u nezgodan trenutak, logia govor) nezgodan,nepriličan, neprikladan govor  
akalkulija (grč. a ne, lat.calculare računati) med. nesposobnost vršenja bilo kakvih računskih operacija (najčešće se javlja kod organskih oštećenja mozga)  
akampsija (grč. akampsia) negipkost; med. zgrčenost, ukočenost udova  

1 51 52 53 54 55 262