... Rječnik | agrokemija | (lat. ager polje,grč. chemeia... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

agrokemija (lat. ager polje,grč. chemeia)grana kemije koja se bavi proučavanjem kemijskih procesa i elemenata s obzirom naplodnosti zemljišta (npr. primjena umjetnih gnojiva i uporaba kemijskih sredstava, tj.pesticida radi zaštite raslinja i dobivanja većeg uroda  
agroklimatologija (grč.) grana klimatologije kojaproučava klimatske elemente i varijacije koje utječu na razdiobu biljnog svijetana površini Zemlje  
agromaksimum (lat. ager polje,maximum) najveća količinazemljišnog posjeda koju smije imati nekipojedinac  
agromanija (grč. agros, maniapomama,ludilo) strasna ljubav prema zemljoradnji  
agromelioracija njegovanje tla racionalnom obradom,gnojivima, zaštićivanjem od erozije i sl.  
agrometeorologija (lat. ager polje,grč. meteoronkoji se nalazi u zraku, logia znanost) grana meteorologije kojaproučava vremenske elemente i pojave koje utječu narazvoj usjeva  
Agron kralj svih Ilira u 3. st. pr. n. e., muž glasovite Teute  
agronom (grč. agronomos)poljoprivrednik, osobito: inženjer poljoprivrede, školovan poljoprivrednik  
agronomija (grč. agronomia)znanost oobrađivanju zemlje, racionalna zemljoradnja  
agropedologija (grč. agros, pedonzemlja, tlo, logia znanost)znanost koja proučava fizička, kemijska ibiološka svojstva zemljišta u vezi s racionalnim podizanjem kultiviranih biljaka  
agrostemin dat. agrostemma) kem.alkaloidkoji se nalazi u sjemenu kukolja  
agrostografija (grč. agros polje,grafo pišem,opisujem) opisivanje trava  
agrostologija (grč. agros polje,logia znanost)znanost o travama  
agrotehnika (grč. agros, technevještina)poljoprivredna tehnika, znanost koja proučava načine uzgajanja biljaka na različitimzemljištima radi dobivanjavisokih, stalnih i po kakvoći dobrih prinosa  
AGROTEHNIKA skup tehničkih mjerakoje se primjenjujupri uzgoju poljoprivrednih kultura (obradba tla, gnojidba, zaštita bilja idr.).  

1 51 52 53 54 55 262