Unesi riječ

Domaći

an (grč. an) u grčkimsloženicama ispred samoglasnika daje riječi niječno značenje,odgovara našem ne, latinskom in, njemačkom un itd.  
an detaj (fr. en. détail) potanko, podrobno, opširno, iscrpno, do potankosti, do sitnica; trg. na malo (supr.: angro)  
an fas ili  
an gro (fr. en groš) trg. naveliko; uglavnom (ispričati nešto)  
ana (grč. ana) prijeđi,na, po, uz; kroz, duž; do, oko(grč. anabaptizo)pristaša ponovnogkrštenja u zrelim godinama; pr. anabaptistički  
anabaptizam (grč. anabaptizoponovno zaronjavam)vjerski pokret koji zahtijeva ponovno krštenje u zrelim godinama  
anabatičan (grč. anabainouzlazim) koji se penje, kojinapreduje, koji raste; anabatičnagroznica med. groznica koja napada svakog dana, stalna groznica  
anabaza (grč. anabasis)penjanje, uzlaženje (iz nižeg predjela u viši, ili kretanje od mora premaunutrašnjosti zemlje; osobito: Ksenofonova povijest vojnog pohoda Kira Mlađeg protiv svoga brata); med.razvijanje i jačanje bolesti  
anabioza (grč. ana, biosživot) ponovno oživljavanje osušenih ili promrzlih životinja  
anadema (grč. anadema) glavniukras nakraljevoj glavi; v. dijadema  
Anadiomena (grč. anadyomai izroniti) "iz morske pjene rođena" (pridjevak božice Afrodite)  
ANADIOMENA (grč. anadvomai — izroniti), nadimak boginje Afrodite (v.), a znači »iz morske pjenerođena«. sl.nonim za lijepu, nježnu i bjeloputu djevojku ili ženu.  
anadiploza (grč. anadiploo udvostručiti) udvostručavanje; ret. ponavljanje riječi, retorička figura koja se sastojiu tome što sljedeća rečenica počinjeriječima kojima je prethodna završena;med. udvostručavanje napadajagrozničnih bolesti  
anadoza (grč. anadosis)fiziol. razmjerna podjela sokova i hrane cijelom tijelu, probava  
anaerobi (grč. ana, aer zrak, bios život) mn. zool. bakterijekoje mogu živjeti bez kisika, klice koje se mogu razvijati i razmnožavati tek kad im se ukloni kisik  

1 2 3 4 5 53