... Rječnik | statistika | (lat. status stanje) prvotno: ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

statistika (lat. status stanje) prvotno: znanost o stanju u državi izraženom u brojevima; dio sociologije kojem je zadatak, usporeðujuæi u brojevima èinjenice koje se javljaju u nekom podruèju državnog i društvenog života, izvoðenje opæih zakljuèaka iutvrðivanje uzr  
STATISTIKA znanost o metodama istraživanja i proučavanjamasovnih pojava (stanovništvo, proizvodnja, promet i sl.) izraženih ubrojevima.