Unesi riječ

Domaći

stoa (grè. stoa) dvorana sa stupovima; osobito: šarena dvorana sa stupovima (stoa poikile) u Ateni, u kojoj je nauèavao Zenon iz Kitije i njegovi sljedbenici; stoièka škola v. stoici  
STOČARSTVO napredniji oblik stočarenjakojim se najčešće u stajama uzgaja velik brojstoke za dobivanje mlijeka, mliječnih proizvoda i kvalitetnijeg mesa.  
STOČARSTVO uzgoj svih vrstadomaćih životinja zadobivanje prehrambenih proizvoda. U sklopu stočarstva razvija se govedarstvo,ovčarstvo, peradarstvo, pčelarstvo...  
štof (njem. Stoff) 1. tvar, glavni sastojak, materijal; 2. tkanina za odjeæu: 3. predmet razgovora; 4. graða (za roman, sliku itd.)  
stohastika (grè. stochastike) vještina pogaðanja, vještina pogaðanja onoga što je toèno; nauèavanje o onome što je vjerojatno  
stoici (grè. Stoikoi, lat. Stoici) mn. ni. starogrèki filozofi iz stoièke škole, pristaše stoicizma; pren. hladni, mirni, neuzbudljivi i nepokolebljivi ljudi koji sve nedaæe podnose mirno i spokojno  
stoicizam (lat. stoicismus) fil. nauèavanje Zenona, osnivaèa stoièke škole, i njegovih sljedbenika, koje zahtijeva život u strogoj vrlini, suzbijanje slabosti, preziranje bola i ravnodušnost prema svakom bolu i životnim nedaæama; pren. duševni mir, mirnoæa, ravnodu  
stoièki (grè. stoikos) miran, ravnodušan, neuzbudljiv  
stoik V. v stoici  
stok (engl. stock) lager, kolièina robe na skladištu, kolièina robe na tržištu; glavnica, gotovina, osnovni kapital; osobito: državna glavnica; udio, ulog; državne obveznice koje su u optjecaju (u Engleskoj); dionica  
štok (engl. stock) 2. trg. v. stok  
štok (njem. Stock) 1. štap za pomaganje pri hodu; kat (kuæni)  
stokbroker (engl. stockbroker) posrednik u trgovini državnim papirima  
stokfiš (engl. stockfish) zool. bakalar  
stokholder (engl. stockholder) vlasnik državnih obveznica, dionièar  

1 2 3 4