... Rječnik | alalija | (grč. a, laleinbrbljati) med.... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

alalija (grč. a, laleinbrbljati) med. nemogućnost izgovaranja artikuliranih glasova zbogporemećaja u govornim organima  
alamet (tur. alamet) znak,simptom, trag,predznak, najava; prigoda, zgoda, pravi trenutak; oluja, mećava, nevrijeme; prokletstvo  
Alani iranski nomadskinarod sarmatskog podrijetla; za vrijeme seobe naroda došli su do Španjolske gdje su ih uništili Vizigoti  
alanin kem. aminopropionska kiselina  
alantijaza (grč. allas, allantoskobasica)med. teško akutno trovanje zaraženom mesnom hranom; botulizam  
alantoidna tekućina zool. tekućina koja se nalaziizmeđu alantoisa i amniona  
alantois (grč. allas, eidosizgled, oblik) zool. omotač zametka kod viših kralježnjaka (sisavaca, riba i gmazova), kod gmazova i pticapomaže disanje, a kodsisavaca još i prehranjivanje zametka  
alantotoksikon (grč. allas,allantos kobasica, toxikon otrov) kem. otrov koji se razvija u pokvarenom mesu  
Alarih (germ.) kraljsviju, vladar nad svima  
alarm (fr. alarme, tal.all'arme) voj. uzbuna, poziv za pripremu u slučaju opasnosti; nemir,nespokojstvo, zabrinutost; strah  
alarmantan (fr. alarmant)uznemirujući,koji uznemiruje, koji izaziva ili stvara nespokojstvo i zabrinutost  
alarmirati (fr. alarmer)uzbuniti, uzbunjivati, datiznak za uzbunu, pozvati k oružju;uznemiriti, zastrašiti  
alarmist (fr. alarmiste) širitelj uznemirujućih vijesti  
alas (mađ. halasz) ribar  
Alaska sjeverozapadnipoluotok Sjeverne Amerike; 1867. od Rusije su ga kupile SAD; glavni grad Juneau, najveći Anchorage  

1 76 77 78 79 80 262