... Rječnik | alias | čit. alijas (lat.)drugim imen... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

alias čit. alijas (lat.)drugim imenom, inače,drukčije  
alibi (lat.) prav. drugdje,na drugom mjestu; dokazatisvoj alibi dokazati da u određenovrijeme nisam bio na određenom mjestu  
alicante čit. alikante (šp.)vrsta španjolskogvina iz okolice grada Alicantea  
aliciklički spojevi (grč.) organski spojevi cikličke strukture s alifatskim svojstvima (ciklopropan, cikloheksan)  
alifatski spojevi kem. masni organski kemijski spojevikoji sadrže atome ugljika, povezane u obliku otvorenih lanaca (parafini, alifatski alkoholi,alifatske kiseline)  
aligacija (lat. alligatio)mješavina kovina (metala) nejednake vrijednosti u jednu masu, slitina, smjesa,legura; pren.primjesa, dodatak; alijaža  
aligacijski račun (lat. alligatio mješavina) račun smjese,tj. račun kojim se pronalazi odnos u kojem se trebaju izmiješati dvije vrste robe različite cijene da bi se dobila srednja vrsta po unaprijed određenoj cijeni  
aligator (tal. alligatore, šp.el lagarto) zool. američki krokodil  
aligirati (lat. alligare)sliti, slivati, smiješati; legirati  
alijansa (fr. alliance) spajanje, udruživanje; savez; sredstvo; bračna veza; belle alliance čit. bel alijans (fr.), lijepiili sveti savez između Rusije, Pruskei Austrije 1815. godine  
alijas (lat. alias) inače,osim toga, drugim putem, drukčije  
alijaža (fr. alliage) v. aligacija  
alijenacija (lat. alienatio)otuđivanje, otuđenje; razmjena, prodaja, zalog; med. odstupanje od prirodnog stanja;  
alijenirati (lat. alienare) prav.otuđiti, otuđivati,ustupiti drugom (pravo ili vlasništvo); odvratiti (mušterije); poludjeti  
alijenist (fr. aliéniste)zastarjeli naziv za liječnika koji se bavi duševnim bolestima  

1 81 82 83 84 85 262