Unesi riječ

Domaći

K, k petnaesto slovo hrvatske latinice  
K kem. kratica za kalij  
k(a)na (tur. kna, ar. hina)bot. tropska biljka èiji listžene na Istoku koriste za bojenje noktiju ikose crvenkastonaranèastom bojom  
Kaba (ar. Ka'ba)duguljastoèetvrtasta, 12 m duga, 10 m široka i 15 m visoka zgrada u Meki kojuje islamski svijet oduvijeksmatrao svetinjom, a sam Muhamed proglasiosredištem islam    ske vjere i ciljem hodoèasnika (ha džija); u jugoistoènom dijelu zgrade nalazi  
kabala (fr. cabale, hebr. kabbalah) židovsko tajno vjersko i filozofsko nauèavanje èiji je temelj istoènjaèko nauèavanje o emanaciji;vještina opæenja s duhovima; tumaèenje tajanstvenihznakova; pren. tajna udruga;sporazum potajno napravljen radipostignuæa nekog r  
kabalero (šp. caballero)vitez, plemiæ; gospodin  
kabaleta (tal. cabalétta) glaz. posebno ugodan imilozvuèan umetak u veæim glazbenimdjelima, u ariji ili kavatinitalijanskih opera  
kabalist (fr. cabale)židovski uèitelj i poznavatelj židovskih tajnih nauèavanja  
kabalistièki (fr. cabalistique)tajanstven, nerazumljiv,zagonetan, mraèan; koji pripada židovskoj predaji, koji je u vezi sa židovskom predajom; usp. kabala  
kabalistika (hebr. kabbala)tobožnje opæenjes duhovima; tajno nauèavanje, magijska vještina  
kabardinci mn. rasa èerkeskihkonja izpokrajine Kabarde na sjevernoj strani Kavkaza  
kabaret (fr. cabaret, ar.hamarat) gostionica, krèma; malo zabavno kazalište  
kabel (fr. cäble, engl.cable, lat. caplum, lat. capere hvatati, uhvatiti) debelo uže, pokrivenozaštitnim omotaèem, za vezanje laða, viseæih mostova itd.; uže od bakrene žice,izolirano gumom i gutaperkom, izvana zaštiæeno kovinom,, služi kao vodiè elektriène str  
kabildo (šp. cabildo, lat.capitulum) mjesto gdjeredovnici drže skupštinu, kaptol; opæinskasudnica; vijeænica, senat ujužnoamerièkim republikama  
Kabili (ar.) mn. imemnogobrojnih sjevernoafrièkih plemena, Berberi  

1 2 3 4 5 256