Unesi riječ

Domaći

sublokacija (lat. sublocatio) trg. podzakup  
subluksacija (lat. subluxatio) med. nepotpuno išèašenje  
sublunaran (lat. sub, lunaris Mjeseèev) koji se nalazi pod Mjesecom, tj. zemaljski, prolazan  
submisija (lat. submissio) 1. podèinjenje, pokoravanje, ponižavanje; pokornost, poniženost, poslušnost; 2. (fr. soumission) obavljanje nekog posla po utvrðenoj ili po najnižoj cijeni; ponuda  
subnormala (lat. subnormalis) geom. projekcija okomice na xos (iksnu os)  
suboksid (lat. sub, grè. oxys ljut, oštar) kem. podoksid, stupanj oskidacije neke kovine koji sadrži manje kisika nego baza te kovine; usp. hiperoksid  
subordinacija (lat. subordinatio) 1. podreðenost, podložnost, zavisnost; poslušnost, osobito u vojsci; 2. log. odnos nižeg pojma prema višem; odnos vrste prema rodu  
subordinirati (lat. subordinare) podrediti, podreðivati, podvrgnuti, podložiti; subordiniran pojam log. pojam èiji se opseg nalazi pod opsegom nekoga višeg pojma  
subotnik èit. subotnjik (rus.) u bivšem Sovjetskom Savezu: dobrovoljni rad kakav se obavljao u subotu sredinom travnja u èast Lenjinova roðendana  
subrepcija (lat. subreptio) prav. prijevara izvršena prikrivanjem istine; subrepcijska pogreška log. pogreška u mišljenju i rasuðivanju koja nastaje potkradanjem osjetilne varke (nedovoljnom pozornošæu, nepromišljenošæu i si.)  
subreta (fr. soubrette) sobarica; osobito: uloga nestašne i duhovite sobarice na pozornici; pjevaèica veselih i smiješnih uloga u opereti, najèešæe sopran  
subrogacija (lat. subrogatio) prav. postavljanje na mjesto drugoga, stupanje u èija prava  
subsekcija (lat. subsectio) pododjeljak, pododsjek; usp. sekcija  
subsekvens (lat. subse'quor idem za kim ili za èim, subsequens) sljedeæe, koje se odnosi na nešto prethodno  
subsemifuza (lat. subsemifusa) glaz. trideset drugi dio taktne note  

1 151 152 153 154 155 219