... Rječnik | dom | (lat. domus, doma,fr. dome, ta... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

dom (lat. domus, doma,fr. dome, tal. duomo) 1.saborna crkva, stolna (ili: glavna) crkva(nadbiskupa, biskupa ili Kaptola); glavna crkva u gradu, osobito ona čiji je krov izrađen u obliku kupola; u širem smislu: svaki krovizrađen u obliku kupola i svaka građevi  
dom (port.) 2. v. don  
doma (lat.) krov u obliku kupole  
domanijalan (lat. dominium,domanium)koji se tiče krunskih, vladarskih ili državnih dobara  
domanijalizirati (lat. domanium) pretvoritiu vladarsko, krunsko ili državno dobro  
domatofobija (grč. doma kuća,fobeomaibojim se) med. bolestan strah od boravljenja u kući  
domena (lat. dominium, fr.domaine) vladarsko,krunsko dobro; mn. krunska imanja, zemljišta i posjedi koji su određeni zaizdržavanje vladara, njegovog dvora i za podmirivanje njegovih posebnihizdataka; državna dobra; krug djelovanja, djelokrug, polje rada, područj  
domestikacija (lat. domesticatio)pripitomljavanje,ukroćivanje, navikavanje na poslušnost  
domestiks (engl. domestics)vrsta grube i čvrste pamučne tkanine  
domestikus (lat. domesticus)kućni, obiteljski; zavičajni,unutarnji, npr. rat  
domicelar (lat. domicellus)mlad kat. svećenikkoji još nema pravo biti nazočan na sjednicama Kaptola  
domicil (lat. domus kuća, dom, domicilium) zavičaj, stalno mjesto stanovanja, prebivalište, stan; trg. mjesto u kojem se treba platiti mjenica  
domicilat (lat. domicilium)trg. tko u domicilu isplaćujemjenicu  
domicilijant (lat. domicilium)trg. osoba na koju setrasira domicilirana mjenica  
domiciliran (lat. domicilium) koji stanuje; domicilirana mjenica ili domicilnatrata (fr. effet ä domicile, engl. domiciliated bili) mjenica koja se ne isplaćuje u mjestu izdavanja, nego negdje drugdje  

1 2 3